આચાર્યની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી મટીરિયલ

માઘ્યમિક શાળા કે પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય માટેની પરીક્ષા (HMAT અને HTET) માટે ખૂબ જ ઉપયોગી મટિરિયલ

1. HMAT E-BOOK-1

2. HMAT E-BOOK-2

3. HMAT E-BOOK-3

 

 

 

 

 

7 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s