ગીતો અને પ્રાર્થનાઓ

દેશભક્તિના ગીતો, બાલ ગીતો, પ્રાર્થનાઓ, સ્વાગત ગીતો વગેરે માટે કલિક કરો.

BALGEET_Fuldani

MP3 ગીતોનો ખજાનો

પ્રાર્થના (78)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_26.html?m=1

દેશભક્તિ ગીત (73)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_10.html?m=1

સ્વાગત ગીત (34)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_20.html?m=1

બાળગીત (68)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_8.html?m=1

હાલરડાં (19)
http://omarmik.blogspot.com/p/alarada.html?m=1

લગ્ન ગીત (45)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_25.html?m=1

વિદાય ગીત (17)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_62.html?m=1

માતૃપ્રેમના ગીત (18)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_60.html?m=1

ભગવદ્દ ગીતા (18 અધ્યાય)
http://omarmik.blogspot.com/p/b.html?m=1

કન્યા કેળવણી ગીત (10)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1

પ્રકૃતિ ગીત (15)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_16.html?m=1

ગુજરાત ગીત (25)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_31.html?m=1

મેઘદૂત (સંસ્કૃત મહાકાવ્ય)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_59.html?m=1

વાર્તાઓ (115)
http://omarmik.blogspot.com/p/blog-page_54.html?m=

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s