1 થી 10ના નવા પાઠ્યપુસ્તકો

ધોરણ 1 થી 10 ના NCERT ના સિલેબસ મુજબ ના નવા પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.

હવે જુન મહિનામા શાળાઓમા વેકેશન ખૂલશે ત્યારે આપના બાળકો અત્યારથી આગળના વર્ષનો અભ્યાસ કરી શકે તે માટે ધોરણ 1 થી 10 ના પાઠયપુસ્તકોની pdf મૂકેલ છે.
ડાઉનલોડ કરી આપના બાળકો અભ્યાસ કરી શકશે.

ધોરણ 10 ના અંગ્રેજી વિષયનું પાઠયપુસ્તક pdf

https://bit.ly/3b3gFMv

ધોરણ 10 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2xnYHFD

ધોરણ 9 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2JdBOXV

ધોરણ 8 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2JgKvB0

ધોરણ 7 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/33JrP6c

ધોરણ 6 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2xnUr8W

ધોરણ 5 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2vRhI2M

ધોરણ 4 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/39iVIvk

ધોરણ 3 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2UiMif0

ધોરણ 2 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/2xtaRwH

ધોરણ 1 ના પાઠયપુસ્તકો pdf
https://bit.ly/39jJvGP

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s