ધોરણ ૧ થી ૧૨ની શાળામાં ટાઈમ ટેબલ બનાવવા માટે

ધોરણ ૧ થી ૧૨ની  શાળામાં ટાઈમ ટેબલ બનાવવા માટેની એક્સેલ શીટ

સમય પત્રક ની વિશેષતાઓ

૧. ૨૫ વર્ગ અને ૩૦ શિક્ષકોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
૨. એક સાથે ૨૫ વર્ગ નું સમય પત્રક ત્યાર થાય છે.
૩. દરેક વર્ગમાં અલગ અલગ શિક્ષક ની ગોઠવણી થઈ શકે છે.
૪. એક જગ્યા પર નામ લખ્યા પછી બધે જ ડ્રોપ ડાઉનનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.
૫. એક સમયમા બે શિક્ષકો નો તાસ હોઇ તો રેડ સિગ્નલ બતાવે છે.

http://www.edum2p.com/2019/06/std-1-to-12-school-latest-time-table.html?m=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s