15 મી ઑગસ્ટ સ્પેશિયલ

 

 

15મી ઓગસ્ટ ના દિવસ બોલી શકાય તેવી સ્પીચ
http://bit.ly/2N1e90a

બેટી બચાવો સ્પીચ
http://bit.ly/2Z9yqXW

દેશ નેતાઓ વિશે સ્પીચ.

http://bit.ly/2MYUi1B

/bit.ly/15-ઑગસ્ટ-એ-CL-મૂકી-શકાય-કે-નહીં

http://bit.ly/કાર્યક્રમ-સંચાલન-માટે-દેશભક્તિ-શાયરીઓ

http://bit.ly/સ્ટેજ-પર-કરી-શકાય-તેવા-ડાન્સ-એકપાત્રી-અભિનય

http://bit.ly/જન-ગણ-મન-mp3-અને-jpg-માં

http://bit.ly/વંદે-માતરમ-mp3-અને-jpg-માં

http://bit.ly/વિજય-વિશ્વતી-તિરંગા-પ્યારા-mp3-અને-jpg-માં

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s