ક્રિયાત્મક સંશોધનના ઉદાહરણો

શિક્ષકોને તેઓના વર્ગ કાર્ય દરમ્યાન અનુભવાતી સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે શાળા કક્ષાનું સંશોધન કરતા હોય છે, તેને ક્રિયાત્મક સંશોધન કહેવાય છે. આવા સંશોધનના અહીં નમૂનાઓ આપેલા છે. તેના માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો

https://bit.ly/2UWfgCa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s